Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

17.12. - Prítomný aj v mojich dejinách

17.12. - Prítomný aj v mojich dejinách

Evanjelium:
Mt 1, 1-17

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej
sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Zamyslenie:
Matúš nám dáva spoznať, ako Ježiš vošiel do dejín spásy Izraela. On pravý Boh a pravý človek. Celý rodokmeň je plný nielen perfektných ľudí, ľudí s len dobrou a pokojnou minulosťou. Nachádzame tu ľudí rôznych – mužov, ženy, kráľov, praotcov a aj veľkých hriešnikov. Boh nemá preferenciu v najlepších. Ježiš prišiel pre všetkých – pre prvých i pre posledných, pre hriešnikov. Boh koná veľké veci v dejinách každého človeka z tohto zoznamu, mení im život svojou prítomnosťou. Rovnako vstupuje aj do tvojho života, mení ho a prináša svoje kráľovstvo. Otvor svoje srdce Jemu a dovoľ mu byť kráľom tvojho života.

Plug and pray:
Ježišu, vďaka, že si prítomný aj v mojich dejinách. Pomôž mi otvárať moje srdce pre Teba a nechať Teba konať a kraľovať v mojom živote.

V akcii:
Dnes si prejdem svoje dejiny a budem objavovať veľké veci, ktoré Boh koná v mojom živote aj dnes.

Bonus:





Zdroj: Projekt Vianoce