Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

6.12. - Srdce, ktoré túži žiť v plnosti

6.12. - Srdce, ktoré túži žiť v plnosti

Evanjelium:
Lk 5, 17-26

Keď v istý deň učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať.
Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho.
Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša.
Keď videl ich vieru, povedal: "Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: "Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?"
Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: "O čom to premýšľate vo svojich srdciach?
Čo je ľahšie - povedať: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň a choď?"
Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!"
A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov.
Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: "Dnes sme videli obdivuhodné veci."

Zamyslenie:
Ježiš učil. Učí aj dnes, prihovára sa nám prostredníctvom bohoslužby, modlitby, slova priateľa... Jeho učenie sa ponúka každému bez rozdielu. Tým, ktorí Ho poznajú už dlho, ale ako hovorí Panna Mária v posolstvách aj tým, ktorí ešte nespoznali Jeho lásku. Je preto potrebných mnoho vnímavých a citlivých sŕdc na podnet Ducha Svätého, aby svet videl Jeho učenie pretavené v konkrétnych skutkoch. Sŕdc, ktoré žiaria a majú „niečo viac“, čo sa nedá získať radosťami sveta. Sŕdc, ktoré sa navzájom inšpirujú v láske a sú ochotné obetovať sa pre druhých bez nároku na odmenu. Tie, ktoré hľadajú možnosti, ako prekonávať prekážky a sú ochotné vyjsť „na strechu a cez povalu spustiť priateľa na lôžku priamo pred Ježiša.“ Srdcia, ktoré urobia, čo je v ich silách a ostatné prenechajú v Jeho rukách. Veď Ježiš pozná moje i tvoje myšlienky. Tak zoberme svoje lôžka a buďme autentickí, aj keď to nie je vždy jednoduché!

Plug and pray:
„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.“ (Jer 29, 11-13).

V akcii:
Buď dnes vnímavým na potreby druhých a poteš aspoň jedno srdce maličkosťou, ktorá rozžiari jeho deň.

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce