Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Štatút súťaže

„Veľká vianočná súťaž 2017“

I. – Účel užívateľskej súťaže

1. Názov užívateľskej súťaže je „Veľká vianočná súťaž 2017“. Cieľom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a podpora produktov vyhlasovateľa súťaže Novara s.r.o. so sídlom K lomu 3, 811 04 Bratislava 1.

II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom užívateľskej súťaže „Veľká vianočná súťaž 2016“ je spoločnosť Novara s.r.o. so sídlom  K lomu 3, 811 04 Bratislava 1, IČO: 46 307486, IČ DPH: SK 2023 316 867.

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode VII.1 tohto štatútu (ďalej len ,,účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

III. – Začiatok a ukončenie súťaže

Užívateľská súťaž s názvom „Veľká vianočná súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 21.11. do 14.12.2017.

IV. – Pravidlá súťaže

1. „Súťaž“ sa uskutoční v termíne od 21.11. do 14.12.2017.

2. Do „Súťaže“ bude zaradený každý, kto odpovie správne na súťažné otázky, a zároveň vyplní kontaktný formulár. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

V. – Výhry

1. cena: Kolekcia rozprávkových knižiek (www.donbosco.sk)
2. cena: Obraz jeseň 3D, 28x35 cm (www.vianoce.sk)
3.-5. cena: Kniha Starec Paisij (www.duchovne-knihy.sk)
6. cena: Hračka pre deti Neocube (www.uzasnedarceky.sk)
7. cena: Retro drevená škatuľka na čaj, 38 x 9 x 9 cm (www.uzasnedarceky.sk)
8. cena: Retro nástenné hodiny Káva (www.uzasnedarceky.sk)
9. cena: Magický hrnček Panda (www.uzasnedarceky.sk)
10. -12. cena: Kniha Kultúra rodiny - reč lásky (www.donbosco.sk)
13. cena: Škatuľka ma vrchnáky od piva, 20 x 25,5 x 4 cm (www.uzasnedarceky.sk)
14. cena: Hračka pre deti Robotická rybka, 8 x 3,8 x 1,8 cm (www.uzasnedarceky.sk)
15. cena: Sada 2 DVD James Bond 007 (www.vianoce.sk)

VI. - Žrebovanie

Žrebovanie výhercov „Súťaže“ sa uskutoční 15.12.2017. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.vianoce.sk od 15.12.2017. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom. Výhry výhercom budú doručené Organizátorom súťaže na poštové adresy vyplnené v kontaktnom formulári. V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru v príslušnej lehote, prepadá táto výhra v prospech Organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

VII. - Účasť v súťaži

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorovi súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže (spoločnosť Novara, s.r.o.).

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

VIII. - Propagácia súťaže

Zverejnenie a propagácia „Súťaže“ trvá od 21.11. do 14.12.2017 (10:00 hod) (vrátane) na portáli www.vianoce.sk.

IX. - Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

X. - Osobitné ustanovenia


1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Organizátora súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

XI. - Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 21.11.2017.

Novara, s.r.o.