Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Pravoslávne VianocePravoslavne Vianoce
Autor: redakcia Vianoce. sk
03.01.2011 (13:00)

Kým väčšina cirkví na Slovensku už Vianoce oslávila, veriaci, ktorí používajú starší, juliánsky kalendár sa na vianočné sviatky ešte len pripravujú. Vianoce podľa juliánskeho kalendára oslavujú na Slovensku najmä veriaci pravoslávnej cirkvi ale i časť gréckokatolíkov.

Oslavy začínajú Štedrým večerom (24. decembra podľa juliánskeho kalendára), ktorý podľa svetského kalendára pripadá na 6. januára. Ďalší deň oslavujú veriaci Roždestvo Christovo – Vianoce. O význame Vianoc pre pravoslávnych veriacich, príprave a duchovnom zmysle sviatkov nám porozprával MUDr. Jakub Jacečko, duchovný správca najzápadnejšej pravoslávnej cirkevnej obce na Slovensku – v Holíči.

Čo sa stalo...
Vianočnými sviatkami si pravoslávna cirkev pripomína udalosť, ktorá sa stala na prelome starého a nového letopočtu. V roku 5508 od stvorenia sveta sa v Judejskom meste Betleheme narodil Náš Spasiteľ Isus Christos. Preto pravoslávna cirkev nazýva tieto sviatky Roždestvo Christovo. Izraelský národ na základe učenia mnohých prorokov veril, že príde čas, keď sám Boh pošle Svojho Syna, ktorý sá má narodiť z rodu kráľa Dávida, aby vyslobodil národy sveta z otroctva hriechu a smrti.

Čo hovorili proroci...
Napríklad svätý prorok Isaija hovoril, že dôkazom záchrany Izraelského ľudu bude toto znamenie: „Ajhľa, deva (panna) počne a porodí syna i narečie mu meno Emanuil, čo jest: S nami Boh“. Vypršali sedminy, čas o ktorom prorokoval svätý prorok Daniel v Babylonskom zajatí 500 rokov pred naším letopočtom. Nastúpilo „železné“ cárstvo Ríma. Isus Christos sa narodil práve v čase duchovného úpadku izraelského národa, ktorý už netrpezlivo očakával Spasiteľa. Mnohí nepochopili, aké hodnoty bude vyznávať a učiť národ Spasiteľ, tí, ktorí čakali na vodcu, ktorý nastolí len pozemské cárstvo a moc Izraela, tí ho nakoniec potupne ukrižovali, čo proroci tiež predpovedali: „Je vedený ako ovca na zabitie, ako bezchybný baránok pred strihačom stojí bez hlasu a neotvára svoje ústa“. A inde: „Moje šaty si rozdelili i o mojom odeve metali žreb.“

Ako sa mohol Spasiteľ narodiť z devy-panny
Náš Spasiteľ Isus Christos sa narodil blahodaťou Svätého Ducha od Devy Márie, ktorá bola len formálne zasnúbená so starcom Jozefom, lebo vtedajší židovský zákon nedovoľoval posvätné panenstvo na spôsob dnešného mníšstva. Ona sama si želala slúžiť len Bohu, a preto Jeruzalemskí kňazi vidiac v nej naozaj výnimočnú devu, ktorá žila pri chráme od 3 rokov to vyriešili múdrym spôsobom. Blahú zvesť počatia jej posla Sám Hospodin skrze archanjela Gabriela v mestečku Nazaret 25. marca. V tento deň si dodnes každoročne cirkev pripomína Blahoveščenije Presvjatoj Bohorodici (Zvestovanie Panne Marii), ona prvá prijala Blahú zvesť (evangelie) o skorom narodení sa Isusa Christa. Keď vdovec Jozef zistil, že Mária je v požehnanom stave, chcel ju tajne prepustiť, pretože aj on sľúbil, že sa jej nedotkne a spočiatku nerozumel, čo sa stalo. Až po zjavení sa mu anjela v sne porozumel Božiemu tajomstvu, a Máriu ponechal pri sebe a naďalej ju chránil. Podľa učenia svätých otcov. Boh skryl tajomstvo príchodu Spasiteľa, Božieho Syna pred závistníkom diablom, a aj pred židovskými farizejmi, ktorí by pre svoje tvrdé srdcia nikdy neuverili, že Mária počala od Svätého Ducha a ukameňovali by ju. Boh presiahol fyziologické možnosti ľudskej prirodzenosti v počatí dieťaťa, lebo ako Boh mohol učiniť aj to, čo je pre náš rozum a našu skúsenosť nepochopiteľné. Nymfogenéza - počatie z neoplodneného vajíčka je známa napríklad u včiel. Boh teda svojou premúdrosťou a blahodaťou dovolil podobný fenomén u čistej a svätej Devy, ktorá je pre nás obnovenou Evou bez osobného hriechu, očistená od dedičného hriechu vtelením Božieho Syna.

Duchovný odkaz Vianoc
Predvečný Boh prijal na seba ľudské telo a stal sa Bohočlovekom, pravým Bohom a pravým človekom. Zostal tým, čím bol a stal sa tým, čím nebol. Prišiel, aby obnovil pôvodného Adama, ktorého Boh stvoril bezhriešneho, tak ako aj Isus Christos je bezhriešny. Naučil ľudí žiť s Bohom, žiť predovšetkým pre Cárstvo Nebesné a Večný život. Roždestvo Christovo je veľkým a radostným sviatkom, ktorým si pripomíname epochálnu udalalosť v dejinách ľudstva a v Božom pláne Spásy. Boh posiela v tom čase veľkú blahodať, ktorú každý cíti a vníma. Nie každý však verí, že táto radosť, atmosféra ktorú možno krájať vo vzduchu, pocity vzájomnej spolupatričnosti, sú inšpirované Svätým Duchom, lebo aj dnes má Boh zaľúbenie – blahovolenije – vo svojom ľude. Škoda, že jest mnoho ľudí, ktorí túto historicky doloženú udalosť, o ktorej svedčí tak obrovské množstvo prameňov, spochybňujú a premieňajú Vianoce na falošné sviatky, ktoré len zneužívajú kresťanskú pamiatku Božieho narodenia, a kde v skutočnosti dominuje egoizmus, túžba len po pozemskom šťastí, praktický ateizmus a materializmus v podobe prehnaných darčekov, ktoré sa mimochodom ešte v nedávnej minulosti vôbec nepraktizovali. Najväčším a pravým darom pre nás všetkých je totiž sám Spasiteľ Isus Christos, Ktorý sa kvôli nám narodil, aby sme dosiahli Večný život.


Súvisiace linky (aktualizované informácie ) :

Pravoslávne Vianoce - aktualizovný článok pre rok 2012-2013
Pravoslávne Vianoce - tv,rozhlas internet - informácie k sviatkom 2012-2013
Pravoslavne Vianoce - Bratislava - vianočné bohoslužby - 2012-2013
Pravoslávne koledy   -  koledy v rusínčine, ukrajinčine, ruštine a rumunčine


1. TIP na darček
Trojitý drevený nabíjací dok na iPhone, Apple Watch, AirPods
2. TIP na darček
Robot Heads Up - Šteňa
3. TIP na darček
Náramok Miro Tigrie oko a kokos
4. TIP na darček
Najkrajšie Andersenove rozprávky

Sponzorované odkazy