Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

17.12. - Rodokmeň. Strom.

17.12. - Rodokmeň. Strom.
Evanjelium:
Mt 1, 1-17

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Zamyslenie:
Rodokmeň Ježiša Krista, vlastne aj náš, teda, niekde ďaleko sú to aj moje, tvoje korene, môj strom života, môj košatý strom. Rodokmeň sa nazýva aj stromom. Pápež František hovorí: „Všetko, čo má strom v korune, pochádza z toho, čo má pod zemou.“
Čítame v ňom meno za menom, kto bol čí syn a odkiaľ bol. Nepripomína nám to niečo?
V každej rodine by sa dal napísať takýto rodokmeň, takýto strom, každý má svojich rodičov, oni nie sú niečí synovia a dcéry, to sú naši starí rodičia, ich rodičia sú tiež niečí synovia a dcéry… Takto by sme mohli ísť ďalej a ďalej, hlbšie a hlbšie do našich dejín. A každý človek či osoba z Ježišovho rodokmeňa má niečo za sebou, je niekým, celkom konkrétnym, tak isto ako my. Mnohí z nich boli hriešnici, Ježiš nepochádzal zo svätého rodokmeňa, ale z úplne normálneho – obyčajného, presne ako aj my, každý z nás.

Plug and Pray:
Ježišu, ďakujem ti za svojich predkov, za moju minulosť, za všetkých, ktorí nás predišli a sú pred nami. Ďakujem ti, že môžem patriť do tohto rodokmeňa!

V akcii:
Dnes je sobota, zavolám svojim starým rodičom, len tak, povzbudím ich, poviem im pekné slovo; a ak už nie sú medzi nami, pomodlím sa za nich.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce