Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

5.12. - Sila viery

5.12. - Sila viery
Evanjelium:
Lk 5, 17-26

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď?‘ Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“

Zamyslenie:
V texte sa na príklade dvoch rôznych skupín veriacich v podstate hovorí o postoji k viere. Jedna skupina úprimne v srdci verí v Boha, nasleduje Ježiša. Títo sa za každú cenu chcú dostať do jeho blízkosti. V podobenstve sú to ľudia, ktorí sa chorého na nosidlách snažia dostať k Ježišovi a veria v jeho uzdravenie. Druhou skupinou sú farizeji a zákonníci, ktorí pochybujú o Ježišovi a jeho učení. Majú pochybnosti o tom, kto je, keď hovorí o odpúšťaní hriechov. Tento príbeh je o sile a úprimnosti viery, o ktorej môžeme rozmýšľať v adventnom čase, keď sa môžeme viac zamerať na naše vnútro a klásť si otázku: „Verím Ježišovi?“

Plug and Pray:
Bože, pomôž mi otvoriť svoje srdce, aby som si mohla posilniť svoju vieru.

V akcii:
Budem sa snažiť pozerať sa na konanie druhých tak, že nebudem vidieť iba chyby, ale vidieť aj dobrý úmysel alebo cieľ.

Bonus :
Viera uzdravuje. /myšlienka /

>> mp3

Zdroj: Projekt Vianoce