Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Pôst pred Vianocami - tradícia východných kresťanovAutor: jerej Marek
01.01.2012 (00:00)

V predvianočnom období mal na Slovensku veľký význam aj pôst ako duchovná príprava na Vianočné sviatky. Asi najsilnejšia bola a je táto tradícia u východných kresťanov – pravoslávnych, ale i greckokatolíkov, v súčasnosti stále hojne zastúpených na východnom Slovensku. Aký je zmysel pôstu, čo symbolizuje a ako sa praktizuje napríklad v pravoslávnej cirkvi?  

Pôst pred pravoslávnymi Vianocami trvá 40 dní

 Sviatkom sv. apoštola Filipa (15. / 28. novembra - podľa juliánskeho kalendára - pozn.redakcie), 40 dní pred Vianocami - sviatkom Narodenia nášho Hospodina a Spasiteľa Isusa Christa (Ježiša Krista), vstupujú pravoslávni kresťania do tzv. Filipovského alebo Roždestvenského pôstu (názov tohto sviatku znie v cirkevnoslovančine Roždestvo Hospoda i Spasa našeho Isusa Christa). Tak ako aj ďalšie pôsty, aj ustanovenie Roždestvenského pôstu pripadá do prvokresťanských časov. Už v 4. stor
. sv. Ambrozij Milánsky, či blažený Augustín, spomínajú vo svojich tropároch pôst pred Christovým narodením. Sv. rímsky biskup Lev Veľký, v 5.stor. písal o filipovskom pôste ako o dávno v Cirkvi zaužívanom. Zo začiatku bola dĺžka tohoto pôstu u jednotlivých cirkví rôzna: od 7 dní a viac. Za konštantinopolského patriarchu Lukáša bolo na sneme v Konštantínopole (r. 1166) ustanovené, že „každý kresťan sa má postiť 40 dní pred veľkým sviatkom Roždestva Isusa Christa“.

Zmysel pôstu
Zmyslom pôstu je obnovenie duchovnej jednoty s Bohom a príprava k dôstojnému sláveniu narodenia nášho Božského Spasiteľa.

Sv. Lev Veľký hovorí: „Je pre nás veľmi potrebné námahou pôstu a milosrdenstva vykoreňovať hriech, ktorý slabosťou tela a nečistými túžbami vzrastá v našom srdci“. „Roždestvenský pôst, - ďalej vysvetľuje sv. Lev Veľký, - je naša žertva, naše poďakovanie Bohu za zozbieranú úrodu, za plody zeme, ktorými nás požehnal. Tak, ako nám Hospodin dal hojnosť plodov zeme, tak aj my, počas tohoto pôstu máme byť štedrí k núdznym“.

Prepodobný Simeon Solúnsky hovorí, že pôst Roždestvenskej štyridsiatnice symbolizuje Mojžišov pôst, ktorý sa 40 dní a nocí postil a Boh mu daroval kamenné tabule Božích Prikázaní. Aj my, keď prežijeme týchto 40 dní pôstu v skutočnom pôste, uvidíme a príjmeme živé Slovo od Prečistej Panny Márie. Nie slovo napísané na kameni, ale vteleného a narodeného Hospodina Isusa Christa.

Práve preto bol ustanovený tento pôst, aby sme sa v pokáni, pôstom a modlitbou očistili a s čistým srdcom sme mohli výjsť v ústrety Božiemu Synovi, Ktorý sa zjavil svetu a priniesol mu večný život. Tento pôstny čas má duchovne pripraviť, aby keď sa budeme skláňať pred betlehemskými jasľami, sme mohli zložiť Bohomládencovi Isusovi do daru naše čisté srdcia a túžbu, odhodlanie nasledovať Jeho Sv. Evanjelium.

Pôst má hlavne duchovný rozmer
Telesný pôst bez pôstu duchovného neprináša žiaden osoh pre spásu, a dokonca môže byť duchovne škodlivým. To sa môže stať vtedy, keď človek zdržujúc sa od jedla, začne si namýšľať svoju dokonalosť, duchovnú výšku, ktorú dosiahol svojím pôstom.

Skutočný pôst nemôže byť bez modlitby, pokánia, krotenia sa v nevraživosti a posudzovaní, bez vykoreňovania zla z nášho života. Pôst nie je naším cieľom, ale je spôsobom ako krotiť svoje telo, vášne a ako sa očistiť od hriechov. Pôst bez modlitby a pokánia sa stáva iba diétou.

Prečo je potrebný pôst a ako ho správne dodržiavať podľa cirkevného ustanovenia? V čase pôstu nás Cirkev vyzýva k pokániu, zmiereniu sa s Hospodom Bohom, s blížnymi. Zrieknutie sa jedla nie je cieľom pôstu, ale prostriedkom, ktorý nás má priučiť pokore. Otcovia púšte hovorili o skutočnom pôste: „Daromne sa raduješ, duša moja, že sa postíš od jedla, ale pôst ťa nevedie k náprave. To je iba faloš, ktorá sa podobá pýche zlých démonov, ktorí dokonca nikdy nejedia nič“.

Filipovský pôst - Roždestvenská štyridsiatnica, na rozdiel od Štyridsiatnice pred Paschou Hospodinovou, ktorá nám pripomína spasiteľné utrpenie nášho Spasiteľa, pripravuje na veľkú, radostnú udalosť, a to Príchod nášho Hospodina Isusa Christa k nám.

 Počas tohoto pôstu sa máme učiť pokoju, miernosti, čistote srdca, aby sme mohli vyplniť Christovu výzvu: „Buďte, ako deti!“ Bez takejto čistej
 viery nie je možné pochopiť ten zázrak a radosť narodenia Božieho Syna na zemi.

Aby sme sa mohli dôstojne pripraviť a očistiť od hriechu, Cirkev nám ponúka tieto pôstné dni, ktoré sa zavŕšia sviatkami Christovho narodenia. Čím viac sa budeme približovať k veľkej udalosti Vtelenia Božieho Syna, tým strohejší pôst nám Cirkev odporúča: viac obmedzení v strave, dlhšie bohoslužby.    


Súvisiace linky :

Pravoslávny pôstny kalendár na rok 2011 - v ruštine

Zmysel a význam pôstu - v češtine 

Pôstne jedlá - recepty 1. TIP na darček
Robot Heads Up - Šteňa
2. TIP na darček
Kolobežka MASTER Stunt Free style
3. TIP na darček
ARMODD Roundz 4 rose gold
4. TIP na darček
FitStream PRO mixér

Sponzorované odkazy