Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Štatút súťaže

„Súťaž s dm drogerie markt o vianočné balíčky Balea“

I. - Účel užívateľskej súťaže

1. Názov užívateľskej súťaže je „Súťaž s dm drogerie markt o vianočné balíčky Balea“. Cieľom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a podpora produktov vyhlasovateľa.

II. - Vyhlasovateľ (Organizátor) a Spoluorganizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom užívateľskej súťaže „Súťaž s dm drogerie markt o vianočné balíčky Balea“ je spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, (ďalej len „Organizátor“). Spoluorganizátorom súťaže „Súťaž s dm drogerie markt o vianočné balíčky Balea“ je spoločnosť MEGA & LOMAN, s.r.o. so sídlom Partizánska 5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 651, IČ DPH: SK2020175663 (ďalej len Spoluorganizátor“).

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl. X. bode 1 tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

III. - Začiatok a ukončenie súťaže

Užívateľská súťaž s názvom „Súťaž s dm drogerie markt o vianočné balíčky Balea“ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 10.12.2012 - 10.01.2013.

IV. - Pravidlá súťaže

1. Súťaž sa uskutoční v termíne 10.12.2012 - 10.01.2013.

2. Do Súťaže bude zaradený každý, kto odpovie správne na všetky súťažné otázky, a zároveň vyplní kontaktný formulár. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

V. - Výhry

5x dámsky Balea darčekový balíček (vanilkový set obsahuje krém na ruky, 300 ml a telový krém, 200 ml)
5x pánsky Balea darčekový balíček (set obsahuje sprchovací gél, 300 ml a vodu po holení, 100 ml)

* Ceny do Súťaže venovala spoločnosť dm drogerie markt

VI. - Žrebovanie

Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční 11.01.2013. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.vianoce.sk 14.01.2013. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom. Výhra bude výhercovi zaslaná poštou na poštovú adresu vyplnenú v kontaktnom formulári. V prípade, že si výherca Súťaže neprevezme výhru v príslušnej lehote, prepadá takáto výhra v prospech Organizátora Súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

VII. - Účasť v súťaži

1. Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci Súťaže Organizátorovi a Spoluorganizátorovi Súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorovi a Spoluorganizátorovi Súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi Súťaže.

2. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

3. Účasťou v Súťaži prejavuje každý jej účastník súťaže súhlas s pravidlami tejto Súťaže a s tým, že Organizátor je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora Súťaže bez nároku na odmenu.

VIII. - Propagácia súťaže

Zverejnenie a propagácia Súťaže trvá od 10.12.2012 - 10.01.2013 (vrátane) na portáli www.vianoce.sk.

IX. - Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi a Spoluorganizátorovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi Súťaže.

2. Účasťou v Súťaži prejavuje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami tejto Súťaže a s tým, že Organizátor je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora Súťaže bez nároku na odmenu.

X. - Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je zamestnancom Organizátora alebo Spoluorganizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto Súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor a Spoluorganizátor nebudú zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v Súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

XI. - Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora.

3. Štatút Súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 10.12.2012

Organizátor:
dm drogerie markt

Spoluorganizátor:
MEGA & LOMAN, s.r.o.