Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Štatút súťaže

„Súťaž s Potten & Pannen - Staněk a e-shopom VaseKuchyne.sk o najužší kapsulový kávovar na svete cremesso UNO Fire Red!”

I. - Účel užívateľskej súťaže

1. Názov užívateľskej súťaže je „Súťaž s Potten & Pannen - Staněk a e-shopom VaseKuchyne.sk o najužší kapsulový kávovar na svete cremesso UNO Fire Red!" Cieľom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a podpora produktov vyhlasovateľa.

II. - Vyhlasovateľ (Organizátor) a Spoluorganizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom užívateľskej súťaže „Súťaž s Potten & Pannen - Staněk a e-shopom VaseKuchyne.sk o najužší kapsulový kávovar na svete cremesso UNO Fire Red!“ je spoločnosť Potten & Pannen - Staněk s.r.o., Luhačovická 6/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35966165 (ďalej len „Organizátor“). Spoluorganizátorom súťaže „Súťaž s Potten & Pannen - Staněk“ je spoločnosť MEGA & LOMAN, s.r.o. so sídlom Partizánska 5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 651, IČ DPH: SK2020175663 (ďalej len Spoluorganizátor“).

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl. X. bode 1 tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

III. - Začiatok a ukončenie súťaže

Užívateľská súťaž s názvom „Súťaž s Potten & Pannen - Staněk a e-shopom VaseKuchyne.sk o najužší kapsulový kávovar na svete cremesso UNO Fire Red! “ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 5.12. - 22.12.2011.

IV. - Pravidlá súťaže

1. Súťaž sa uskutoční v termíne 5.12. - 22.12.2011.

2. Do Súťaže bude zaradený každý, kto odpovie správne na všetky súťažné otázky, a zároveň vyplní kontaktný formulár. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

V. - Výhry

1 x cremesso UNO Fire Red v hodnote 120 € a balenie kapsúl kávy Espresso v hodnote 5,30 €.


* Ceny do Súťaže venovala spoločnosť Potten & Pannen - Staněk s.r.o.

VI. - Žrebovanie

Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční 23.12.2011. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.vianoce.sk 27.12.2011. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom. Výhry výhercom budú doručené Organizátorom súťaže na poštové adresy vyplnené v kontaktnom formulári. V prípade, že si výherca Súťaže neprevezme výhru v príslušnej lehote, prepadá takáto výhra v prospech Organizátora Súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

VII. - Účasť v súťaži

1. Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci Súťaže Organizátorovi a Spoluorganizátorovi Súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorovi a Spoluorganizátorovi Súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi Súťaže.

2. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

3. Účasťou v Súťaži prejavuje každý jej účastník súťaže súhlas s pravidlami tejto Súťaže a s tým, že Organizátor je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora Súťaže bez nároku na odmenu.

VIII. - Propagácia súťaže

Zverejnenie a propagácia Súťaže trvá od 5.12. - 27.12.2011 (vrátane) na portáli www.vianoce.sk.

IX. - Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi a Spoluorganizátorovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi Súťaže.

2. Účasťou v Súťaži prejavuje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami tejto Súťaže a s tým, že Organizátor je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora Súťaže bez nároku na odmenu.

X. - Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je zamestnancom Organizátora alebo Spoluorganizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto Súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor a Spoluorganizátor nebudú zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v Súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

XI. - Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora.

3. Štatút Súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 31.11.2011

Organizátor:
Potten & Pannen - Staněk s.r.o.

Spoluorganizátor:
MEGA & LOMAN, s.r.o.